• O škole

    • ZŠ vo Svätom Petre začala písať svoje "dejiny" období od 1918 – 1938, kedy bola v dedine len škola s vyučujúcim jazykom maďarským. Neskôr v roku 1946 sa otvorila škola s vyučujúcim jazykom slovenským, ktorá bola jednotriedna. Prvou riaditeľkou školy bola Elena Šimáčková. Škola mala celokom 42 žiakov. Vyučovanie bolo v priestoroch bývalej rímskokatolíckej školy, ktorá mala učebne v pomerne dezolátnom stave. Oprava učební sa uskutočnila po návšteve obce poverníkom školstva Lacom Novomestským v školskom roku 1947/48, kedy bol riaditeľom školy Alfonz Mojžiš a v školskom roku 1948/49 Jozef Fábián.
     Od septembra 1949 bola otvorená Stredná škola, ktorá mala 1. – 4. ročník. Riaditeľom školy bol František Adamčík, riaditeľom Národnej školy bol Jozef Fábián až do r. 1953, kedy sa stal riaditeľom Štefan Babirák, ktorý zastával túto funkciu do 31.marca 1958. Na jeho miesto nastúpil Jozef Fábián, dovtedy vedúci OPS, ktorý stál na čele školy do konca šk. roka 1961/62. Vzhľadom na veľký počet žiakov bolo v obci málo vyučovacích priestorov, bolo nutné postaviť novú školskú budovu, ktorá bola postavená v areáli bývalého kaštieľa vtedajšieho veľkostatkára. Nová budova bola daná do užívania v roku 1960.
     Zároveň sa naďalej využívala i bývalá budova. Tento rok bol historický aj z toho hľadiska, že školy boli premenované na základné deväťročné školy. Žiaci po prvýkrát v histórii dostávajú školské potreby a učebnice zadarmo. V roku 1962 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Vladimír Urbanovský. Od septembra 1968 bol riaditeľom Jaroslav Ježo, ktorý však od 1.marca 1972 bol ustanovený za vedúceho odboru školstva ONV v Komárne a jeho zastupovaním bola poverená Elena Ježová do konca šk.r. 1971/72. Do funkcie riaditeľa školy potom nastúpil Štefan Krásny, ktorý bol riaditeľom až do konca šk. r. 1990/91. V roku 1980 na základe novej školskej ústavy bola škola premenovaná na základnú školu.
     V roku 1985 bola daná do užívania nová budova pri ZŠ – pavilón mimoškolskej starostlivosti aj so školskou jedálňou, ktorá dovtedy fungovala v bývalej starej školskej budove.
     V novembri 1989 dochádza k zásadným politickým a spoločenským zmanám v celej spoločnosti, čo sa odzrkadlilo aj vo vyučovaní ako aj v personálnom obsadení školy. Školský rok 1991/92 sa začal pod vedením riaditeľa školy Mgr. Ondreja Asztalosa. Do vyučovacieho procesu sa zavádzajú nepovinné a voliteľné predmety, vyučovanie cudzieho jazyka. Významnou udalosťou pre školu bola aj návšteva ministerky školstva SR p.Evou Slavkovskou v šk. r. 1997/98.


     Dňom 1.7.2002 škola nadobudla právnu subjektivitu. Zároveň týmto dňom sa zrušili školské správy a zriaďovateľom školy sa stáva obec Svätý Peter.
     Základná škola je umiestnená v spoločnej budove so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Pri škole je postavený pavilón školsekj jedálne, kde sú na poschodí 4 učebne pre ročníky 1. – 4., ako aj Školský klub detí. Telocvičňu máme vybudovanú, a  bola daná do prevádzky v roku 2000.
     Od šk. r. 2006/2007 dochádza k zmenám v personálnom obsadení školy. Školský rok začal pod vedením riaditeľky školy Mgr. Ingrid Zachorecovej.

      Venujeme sa aktívne športu. V roku 2005 získala škola významné ocenenie MŠ SR v oblasti športu ako Škola roka, ktoré získala aj v roku 2008.
     Na škole máme pomocou projektu vybudované Jazykové laboratórium.
      Prostredníctvom projektu Infovek škola získala počítače, a bolo zakúpených ešte niekoľko. Počítačová učebňa má momentálne 28 PC.
     Na ročníkoch 1. – 4. sme rozšírili o ďalšiu učebňu IKT, keďže sme získlali pre školu prostredníctvom projektu Otvorená škola 2008 financie.